Šolski red in urniki

Šola mora po svojih najboljših močeh zagotavljati reden in kvaliteten pouk, pridobivanje izkušenj nastopanja, skladen razvoj mladih glasbenikov in prilagoditev dela za zelo nadarjene.Učenci so v glasbeni šoli lahko obremenjeni z največ osmimi šolskimi urami pouka na teden. K pouku, vajam in nastopom prihajajo redno in točno po urniku ter dogovorih. Izpolniti morajo minimalni program, ki je določen z učnim načrtom. Učenci nastopajo v skladu z izobraževalnim programom. O morebitnem javnem nastopu izven glasbene šole morajo vnaprej obvestiti šolo in dobiti soglasje razrednika – učitelja inštrumenta. Vsak učenec prispeva k ugledu šole s kvalitetnimi nastopi. Za uspešno delo v šoli in zunaj nje lahko ob koncu šolskega leta dobi pohvalo, nagrado ali drugo priznanje. Učiteljski zbor lahko učencem, ki izjemno izstopajo, podeli "zlati violinski ključ." Dokončno odločitev sprejme ravnatelj.

Učenci si določeno literaturo, če je le-ta na razpolago, lahko izposodijo v šolski knjižnici. Po predhodnem dogovoru z učiteljem si lahko izposodijo tudi inštrument. V ta namen morajo učenci oz. starši ali zakoniti zastopniki izpolniti in poslati obrazec za izposojo inštrumenta, ki je dostopen na naši spletni strani. Po prevzemu šolskega glasbila zanj odgovorno skrbijo. V primeru poškodbe ali okvare glasbila/literature krijejo stroške popravila sami oziroma starši ali zakoniti zastopniki ali pa kupijo nov inštrument/literaturo.

Varovati morajo vso šolsko lastnino in spoštovati šolski red. Med čakanjem na pouk in nastop se primerno obnašajo ter s hrupom ne motijo pouka, ki poteka v učilnicah.

Učenci skupinskega pouka (predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica, plesna pripravnica, nauk o glasbi, solfeggio in balet) zaradi izrednih razmer počakajo na začetek pouka v pritličju šole.O odsotnosti od pouka in drugih organiziranih oblik izobraževalnega dela starši obvestijo učitelja ali odsotnost opravičijo najpozneje v treh dneh po izostanku oziroma pisno najpozneje v petih šolskih dneh po prihodu v šolo. V primeru daljše bolezni - odsotnost več kot sedem šolskih dni oziroma več kot tri zaporedne ure individualnega pouka - lahko šola zahteva zdravniško potrdilo.

Vzgojni ukrepi so: opomin učitelja, opomin ravnatelja in izključitev iz šole, ki jo izreče učiteljski zbor. Učenci so lahko izključeni iz šole zaradi hujših kršitev šolskega reda, neizpolnjevanja obveznosti in neplačevanja prispevka staršev.

Učitelji sodelujejo s starši na posebej dogovorjenih individualnih govorilnih urah, po razrednih nastopih, po javnih nastopih in na roditeljskih sestankih. V dogovoru z učiteljem lahko starši spremljajo napredovanje svojega otroka tudi z navzočnostjo pri individualnem pouku. Termine govorilnih ur vpišejo učitelji v učenčevo beležko. Ob polletju obvesti učitelj starše o učenčevem uspehu z vpisom ocen vseh predmetov v beležko. Z napredkom učencev predšolske glasbene vzgoje, pripravnic, nauka o glasbi in solfeggia so starši seznanjeni na govorilnih urah.

 

Glasba je višje razodetje kot vsa modrost in filozofija.
(Ludwig van Beethoven)